"જીવન ટૂંકું છે " by Gyanvatsal Swami | Motivational speech| baps katha (swaminarayan PRavachan)

File Name: "જીવન ટૂંકું છે " by Gyanvatsal Swami | Motivational speech| baps katha (swaminarayan PRavachan)
Duration: 10.30
View: 260.864
Like: 2,507
Published: 8 Feb 2018
Uploader: Swaminarayan Katha Darshan
Play Online

Related Videos

eMP3 Downloads